Cape Town 28

2 oz. porto (white)
4 oz. 28 DRINKS Tonic Water